•  KIYEM 5 and KIYEM 6 of Coastal Safety constructed at Özata Shipyard in Yalova ...

KIYEM 5 and KIYEM 6 of Coastal Safety c...

KIYEM 5 and KIYEM 6 of Coastal Safety constructed at Özata Shipyard in Yalova ...